• Ik ben anders net als jij
    Netwerk voor ouders van verstandelijk gehandicapte kinderen

Bestuur

Het bestuur:

Theo Magermans voorzitter

Nadat ik in 2007 met vervroegd pensioen ging, heb ik mij als ZZP’er verzelfstandigd als Business Consultant: TheOne.
Ik ben gehuwd en vader van twee kinderen, waarvan de oudste, Bob, met een niet aangeboren hersenletsel (NAH). Bob woont, al geruime tijd zelfstandig.

 

Eveneens ben ik trots op de functie van voorzitter van Stichting ‘Netwerk Rondom’.
Dit initiatief is voortgekomen uit de ledengroep Eindhoven | Helmond | de kempen van KansPlus-Sien. De hoofddoelstelling van deze stichting is om de rol van de ouders over te nemen als zij dat zelf niet meer kunnen. Officieel gestart op 1 maart 2010.

mail naar theo.magermans@kansplus-sien.nl

 

Maarten Haasnoot vice-voorzitter
Ik ben vader van 2 zoons en 2 dochters. Mijn zoon Michiel heeft een verstandelijke beperking.

 

Ik was werkzaam als Business Proces Manager bij Philips Healthcare, ben nu met pensioen.Nadien nog een 7-tal jaren als consultant verbonden aan hetzelfde bedrijf.
Binnen het bestuur ben ik vice-voorzitter en met name belast met taken voor de coördinatie van de Netwerkgroep, website, en waar mogelijk fondsenwerving.

 

Daarnaast ben ik secretaris van de landelijke oudervereniging Sien (Utrecht), vice voorzitter van Netwerk Rondom, adj. voorzitter van Platform VG ZO-Brabant. Daarnaast bestuurslid van Prokkel (namens Sien) en verder vertegenwoordig ik het platform VG naar de landelijke koepels IederIn.

 

Binnen de platforms VG Brabant voorzitter van de projectgroep voor het Ziekenhuis project voor mensen met een VB. Dit project heeft inmiddels richtijnen en een handzaam werkboek voor ouders en instellingen opgeleverd.

 

Recent betrokken als lid van een Landelijk project om richtlijnen te omtwikkelen voor mensen met ernstige gedragsproblemen binnen de VG sector.

 

mail naar maarten.haasnoot@kansplus-sien.nl

 

Ad den Hartog secretaris

Ik ben vader van dochter Pauline en zoon Erik, die een verstandelijke beperking heeft.
Hij woont bij Severinus te Veldhoven en verricht aldaar dagbesteding bij SAM-SAM.
Als arbeidsconsulent ben ik werkzaam geweest bij de Weenergroep (Sociale Werkvoorziening) in den Bosch en sedert 2009 met pensioen.

 

Tevens ben ik lid van de cliëntenraad van de Severinus stichting.
En lid Participatie Commissie Wonen, Welzijn, Zorg, gemeente Eindhoven over de periode van 1 maart 2011 t/m 28 februari 2017.

 

Met ingang van 1 maart 2017 lid van cliëntenraad Sociaal Domein van de gemeente Eindhoven.

 

Verder ben ik secretaris van het Platform VG. Zuid-0ost Brabant en secretaris van de Stichting KPS Mantelzorg Zuid-Oost Brabant.

 

mail naar ad.denhartog@kansplus-sien.nl of naar info@kansplus-sien.nl

 

Cees Adams activiteitencoördinator

Ik ben vader van twee dochters en een zoon. De jongste dochter Monica heeft een verstandelijke beperking. Ik ben als productiemanager werkzaam geweest bij Philips en nu met pensioen.

De vakantiekampen, vrijetijdsactiviteiten en het beheer van ons gebouw aan de Struyckenstraat zijn mijn belangrijkste aandachtspunten binnen het bestuur.
Tevens ben ik lid van de adviescommissie cliëntgelden en Lid van Veldhoven aan Tafel.

 

mail naar cees.adams@kansplus-sien.nl

 

Pierre Dassen penningmeester
Ik ben vader van 3 dochters en grootvader van 6 kleinkinderen.
Ik ben werkzaam geweest bij een grote woningcorporatie en geniet nu van mijn pensioen.

Ik onderschrijf de doelstellingen van de oudervereniging volledig en heb daarom de functie van penningmeester binnen het verenigingsbestuur op me genomen.

 

mail naar pierre.dassen@kansplus-sien.nl

 

 

De commissarissen:

 

Jan van Elzakker sr. Commissaris Belastingen

KansPlus/Sien Regio Eindhoven-Helmond organiseert jaarlijks een voorlichtingsbijeenkomst over belastingen.
Deze voorlichting wordt verzorgd door het Belasting en Accountantskantoor Witlox Van de Boomen uit Waalre.
Tijdens deze voorlichting worden vooral de mogelijke aftrekposten behandeld voor onze doelgroepen: de gehandicapte, die zelf een inkomen heeft en zijn of haar ouders. Ik kan u met raad en daad helpen bij het invullen van uw belastingaangifte.
Daaraan zijn geen kosten verbonden.

 

U kunt mij telefonisch bereiken via 040 – 253 51 31
mail naar jlamvanelzakker@onsbrabantnet.nl

 

Piet Beishuizen Commissaris Ethiek

De ethiek kent haar oorsprong in de woorden: “Wat is goed en wat moet ik doen”. Deze vragen komen op allerlei terreinen van het leven voor. Ethici trachten in dialoog met elkaar na te denken over de waarden (zoals het leven, de rechten en de plichten, de waarheid, de trouw, de rechtvaardigheid enz.) die aanwezig zijn in het maatschappelijk (sociaal en politiek) verkeer. Door de veelheid van waarden en de verschillende gedachten die hierover heersen, kan er een spanningsveld ontstaan wanneer waarden conflicteren.
Met deze bewoordingen lijkt het erop dat de ethische vragen bij een grote groep van mensen thuishoren of bij de bevolking van een land. Dat is ook zo, maar dat betekent niet, dat de ethische vragen niet bij elk mens persoonlijk voorkomen. Elk mens wordt dagelijks (alhoewel men zich daar niet altijd van bewust is) geconfronteerd met de vraag zoals die hierboven is vermeld.
Ethische vragen zijn zo oud als de mensheid is en gedachten hierover komen reeds voor in de geschriften van de Griekse wijsgeren, 2500 jaar geleden.
In Nederland wordt ‘ethiek’ of ‘moraal’ als kennisbron (binnen de Theologische Wetenschap) onderwezen aan de Hogescholen en Universiteiten.
Ik heb onder andere dit vak aan de Theologische Faculteit van Tilburg bestudeerd en ben afgestudeerd als moraaltheoloog in de politieke en sociale ethiek. Bij het afstuderen heb ik gekozen voor de bestudering van de waarde van het leven van een mens met een verstandelijke beperking.

De titel van mijn doctoraalscriptie luidt: “IS ER IN DE TOEKOMST NOG PLAATS VOOR EEN MENS MET EEN VERSTANDELIJKE BEPERKING”.
De concrete aanleiding voor deze keuze was het uitbrengen van een rapport over prenatale diagnostiek door de Gezondheidsraad in mei 2001.

U kunt mij als volgt bereiken:
Diepe Vaart 15, 5663 AW Geldrop
tel. 040-2853843
mail naar beishuizenp@hetnet.nl

 

Wil van Eijk Commissaris Wonen & Zorg en Pictogrammen

Nog te vaak wordt lezen als iets vanzelfsprekends beschouwd en wordt er voorbij gegaan aan het feit dat de ´gewone´ manier van lezen lang niet voor iedereen toegankelijk is. Daar waar de gangbare leesmethoden niet volstaan, is het pictolezen een goed alternatief.
Aan de hand van onze methode kunnen grote groepen, die anders van deze ´kunst´ verstoken zouden blijven, zich een vorm van lezen eigen maken.
Daarnaast kan het pictolezen als ondersteuning bij het reguliere leesonderwijs worden gebruikt, bijvoorbeeld bij leesonderricht aan anderstaligen.

Kunnen (picto)lezen betekent veel meer dan alleen maar informatie opnemen, zeker voor de groep voor wie het pictolezen is ontwikkeld. Het betekent verbetering van communicatie en verhoging van het gevoel van eigenwaarde.
Door te lezen met behulp van de pictomethode verbetert de lezer niet alleen zijn of haar zinsbouw maar ook het vervoegen van werkwoorden en het gebruik van lidwoorden.
Kunnen lezen heeft ook een positieve invloed op een beter besef van tijd (toekomst en verleden), het zien van verbanden, begripsverduidelijking, systematisch werken en kan een waardevolle ondersteuning bieden bij de voorbereiding op nieuwe situaties en veranderingen.

Wilt u meer weten over deze methode, neem dan een kijkje op www.pictoword.nl
of stuur een mail naar Wil van Eijk

 

Activiteitencommissie:

Els de Bakker
Ik ben moeder van een zoon (Fabio; 1998) en een dochter (Alexandra; 2001). Alexandra is geboren met het Syndroom van Down. Ze zit op een reguliere basisschool, in een soort aanleunklas met 5 andere kinderen met Down.
Ik maak al sinds 2009 deel uit van de Activiteitencommissie.
mail naar Els de Bakker

 

 

 

Thea Slofstra
Mijn oudste kind, Patrick (1995), is verstandelijk en motorisch beperkt zonder aanwijsbare oorzaak en kan niet praten.
Samen met Els zorg ik voor diverse activiteiten, zoals het Verwenfeest, de busreis voor mantelzorgers en de filmmiddag. Vooral het brainstormen over hoe leden beter contact met elkaar kunnen leggen en de praktische uitvoering daarvan spreekt mij aan.
mail naar Thea Slofstra