• Ik ben anders net als jij
    Netwerk voor ouders van verstandelijk gehandicapte kinderen

Afkortingen

A
AAW Algemene ArbeidsongeschiktheidsWet
ABW Algemene Bijstands Wet
ADL Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen
ADV ArbeidsDuurVerkorting
AKW Algemene KinderbijslagWet
AMvB Algemene Maatregel van Bestuur
ANW Algemene NabestaandenWet
AOW Algemene OuderdomsWet
ARBO ARBeidsOmstandighedenwet
AWB Algemene Wet Bestuursrecht
AWBZ Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
AZI Algemene ZwakzinnigenInrichting
B
Balans Landelijke vereniging van ouders van kinderen en (jong) volwassenen met ontwikkelings-, gedrags- en leerstoornissen
BAO BAsisOnderwijs
BE BasisEducatie
BIG (Wet) Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg
BIZA Ministerie van BInnenlandse ZAken
BJ Bureau Jeugdzorg
BMT Wet Boeten, Maatregelen en Terug- en invordering sociale zekerheid
BOPZ Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen
BOSK Vereniging van motorisch gehandicapten en hun ouders
BPCO Besturenraad Protestants Christelijk (Speciaal) Onderwijs
BSO BuitenSchoolse Opvang
BVE BeroepsVormende Educatie
BW Burgerlijk Wetboek
BW Begeleid Wonen
BZW Begeleid Zelfstandig Wonen
C
CAO Collectieve ArbeidsOvereenkomst
CAK-BZ Centraal AdministratieKantoor Bijzondere Ziektekosten
CBA Centraal Bureau Arbeidsvoorziening
CBS Centraal Bureau voor de Statistiek
CG-Raad Chronisch zieken en Gehandicapten Raad Nederland
CCE Centrum voor Consultatie en Expertise
CIG Centrale Indicatiestelling Gehandicaptenzorg
CPB Centraal PlanBureau
CRI Centrale Recherche Informatiedienst
CSO Coordinatieorgaan Samenwerkende Ouderenorganisaties
CTG College Tarieven Gezondheidszorg
CTSV College van Toezicht Sociale Verzekeringen
CVZ College voor ZorgVerzekeringen
CVI Commissie Voor Indicatiestelling
CVO Commissie Van Onderzoek
CWI Centra voor Werk en Inkomen
CWZ Centrale Wachtlijst Zwakzinnigenzorg
D
DAC DagActiviteitenCentrum
DGB Directie GehandicaptenBeleid VWS
DK Dit Koningskind’, vereniging van Gereformeerde gehandicapten, hun ouders en vrienden
DSM Diagnostic and Statistical Manual of mental disorders
DTG Dagverblijven en Tehuizen Gehandicapten
DVO Dagcentrum voor VOlwassenen met een verstandelijke handicap
E
EK Eerste Kamer
ESF Europees Sociaal Fonds
ESM (onderwijs voor kinderen met) Ernstige Spraak/taalMoeilijkhedenF
FTE Full Time Eenheid
FvO Federatie van Ouderverenigingen
FWG FunctieWaardering Gezondheidszorg
G
GAK Gemeenschappelijk Administratie Kantoor, tegenwoordig UWV
GGD Gemeentelijke GezondheidsDienst
GGZ Geestelijke GezondheidsZorg
GOG Gestructureerd Overleg Gehandicaptenbeleid
GSD Gemeentelijke Sociale Dienst
GVT GezinsVervangend Tehuis
H
HBO Hoger BeroepsOnderwijs
HH ‘Helpende Handen’, vereniging gehandicaptenzorg van de Gereformeerde Gemeenten
I
IBZW Intensief Begeleid Zelfstandig Wonen
ICT Informatie- en Communicatie Technologie
IDC Informatie- en DocumentatieCentrum
IGZ Inspectie voor de GezondheidsZorg
IE Inclusion Europe
II Inclusion International
IPO Interprovinciaal Overleg
IPOG InterProvinciaal Overleg Gehandicaptenbeleid
ISO International Standard Organization
J
K
KB Koninklijk Besluit
KBOH Stichting Kwaliteits- en BruikbaarheidsOnderzoek Hulpmiddelen
KDC KinderDagCentrum
KGVT KinderGezinsVervangend Tehuis
KMBO Kort Middelbaar BeroepsOnderwijs
KVT KortVerblijf Tehuis
KWZ KwaliteitsWet Zorginstellingen
L
LFB-OS Landelijke Federatie van Belangenverenigingen ‘Onderling Sterk’
LCIG Landelijk Centrum Indicatiestelling Gehandicaptenzorg
LG Lichamelijk Gehandicapten
LGF LeerlingGebonden Financiering
LISV Landelijk Instituut Sociale Verzekeringen
LOCO Landelijke Organisatie Clientenraden Ouderenzorg
LOM Leer- en OpvoedingsMoeilijkheden
LOREP Landelijke Organisatie REgionale Patienten Consumentenplatforms
LPR Landelijke Patienten- en bewonersRaden in de geestelijke gezondheidszorg
LSR Landelijk Steunpunt ClientenRaden
LVT Landelijke Vereniging Thuiszorg
LWOO LeerWegOndersteunend Onderwijs
M
MBO Middelbaar BeroepsOnderwijs
MCG Meervoudig Complex Gehandicapt
MDGO Middelbaar Dienstverlenings- en Gezondheidszorg Onderwijs
MEE voorheen Sociaal Pedagogische Dienst
MEE Nederland voorheen Vereniging SOMMA
MenM Middelen en Maatregelen
MGZ Maatschappelijke GezondheidsZorg
MJA MeerJarenAfspraken
MKG Model Kwaliteitssysteem Gehandicaptenzorg
ML [b](onderwijs voor) [b]MoeilijkLerenden
MSPO Middelbaar Sociaal Pedagogisch Onderwijs
MvA Memorie van Antwoord
MvJ Ministerie van Justitie
MvT Memorie van Toelichting
N
NBW Nieuw Burgerlijk Wetboek
NCVG Nationale Collecte Verstandelijk Gehandicapten
NGBZ Vereniging voor deskundigheidsbevordering in de Zorg voor mensen met een verstandelijke handicap
NebasNsg Nederlandse sportorganisatie voor mensen met een beperking
NEF Nationaal EpilepsieFonds
NIZW Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn
NKGG zie NCVG
NMA Nederlandse MededingingsAutoriteit
NOSW Nationaal Overlegorgaan Sociale Werkvoorziening
NOV Nederlandse Organsaties Vrijwilligerswerk
NPCF Nederlandse Patienten Consumenten Federatie
NVA Nederlandse Vereniging voor Autisme, voor mensen met stoornissen uit het autistisch spectrum
NVAVG Nederlandse Vereniging van Artsen Verstandelijke Gehandicapten
O
OC&W Ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschappen
OR OndernemingsRaad
P
PEMBA Wet Premiedifferentiatie En Marktwerking Bij Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen
PGB PersoonsGebonden Budget
PGGM Pensioenfonds Gezondheid, Geestelijke en Maatschappelijke Belangen
Phil. PhiladelphiaSupport, Protestants Christelijke vereniging voor mensen met een verstandelijke handicap, hun ouders, familie en vrienden
PO Primair Onderwijs
PPCP Provinciaal Patienten Consumenten Platform
PPG Praktische Pedagogische Gezinsbegeleiding
PPT Praktische Pedagogische Thuishulp
PR Public Relations
PRO PRaktijkOnderwijs
PVB PersoonsVolgend Budget
R
RBA Regionaal Bureau Arbeidsvoorziening
RBJ Regionaal Bureau Jeugdzorg
REA
(Re)integratie Arbeidsgehandicapten
REC Regionaal ExpertiseCentrum
RIO Regionaal Indicatie Orgaan
RMO Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling
ROC Regionaal Opleidingen Centrum
ROZ Regionaal Overleg(orgaan) Zorg voor mensen met een verstandelijke handicap
RPCP Regionaal Patienten Consumenten Platform, vanaf 2007 Zorgbelang genaamd
RVC Regionale VerwijzingsCommissie
RVVZ Reserves Voormalige Vrijwillige Ziekenfondsverzekering
RVZ Raad voor de Volksgezondheid en Zorg
S
SBO Speciaal BasisOnderwijs (vroeger ML en LOM)
SCP Sociaal Cultureel Planbureau
SDS Stichting Down Syndroom
SER Sociaal Economische Raad
SEV Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting
SGVLG Sterk Gedragsgestoorde licht Verstandelijk Gehandicapten
SOL Samenwerkingsverband van Oudergroeperingen van mensen met een verstandelijke handicap in Limburg
SOMMA Landelijke vereniging van instellingen voor maatschappelijke dienstverlening aan mensen met een verstandelijke handicap (is in 2004 MEE geworden)
SPD Sociaal Pedagogische Dienst (tot 2004, daarna MEE)
SUWI Wet Structuur Uitvoerings-organisatie Werk en Inkomen
SVB Sociale VerzekeringsBank
SW Sociale Werkvoorziening
SWOG Stichting Waren Onderzoek Gehandicapten
SZW Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
T
THC ThuisHulpCentrale
TK Tweede Kamer
TOG Tegemoetkoming Onderhoudskosten thuiswonende Gehandicapte kinderen
U
UVI UitVoeringsInstelling
UWV Uitvoeringsorganisatie WerknemersVerzekeringen
V
V&V Verpleging & Verzorging
VG Verstandelijk Gehandicapten
VGN Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland
VIM Vereniging voor een geintegreerde opvoeding van kinderen met het syndroom van Down
VN Verenigde Naties
VNG Vereniging van Nederlandse Gemeenten
VOG Vereniging van Ondernemingen in Gepremieerde en gesubsidieerde sector
VOGG Algemene vereniging van ouders en verwanten van mensen met een verstandelijke handicap
VOLG Vereniging van Ouderorganisaties bij scholen en centra voor Lichamelijk Gehandicapten, gefuseerd met BOSK
VRIN Vereniging van Revalidatie Instellingen Nederland
VROM Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu
VSO Voortgezet Speciaal Onderwijs
VSOP Vereniging Samenwerkende Ouder- en Patientenorganisaties betrokken bij erfelijke en/of aangeboren afwijkingen
VTO VroegTijdige Onderkenning van ontwikkelingsstoornissen
VTV VrijeTijdsbesteding en Vorming
VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
W
WA Wettelijke Aansprakelijkheid
WAGGS Wet Arbeidsvoorwaardenontwikkeling Gepremieerde en Gesubsidieerde Sector
WAJONG Wet Arbeidsongeschiktheidsverzekering JONGgehandicapten
WAO Wet ArbeidsOngeschiktheidsverzekering
WAZ Wet Arbeidsongeschiktheidsverzekering Zelfstandigen
WEB Wet Educatie en Beroepsonderwijs
WEZ Wet Exploitatie Zorgvoorzieningen
WFV Wet Financiering Volksverzekering
WGBO Wet Geneeskundige BehandelingsOvereenkomst
WIW Wet Inschakeling Werkzoekenden
WKCZ Wet Klachtrecht Clienten Zorginstellingen
WMCZ Wet Medezeggenschap Clienten Zorginstellingen
WMO Wet Maatschappelijke Ondersteuning
WOI Werkverband van Ouder- en familieverenigingen in Instellingen voor mensen met een verstandelijke handicap
WOR Wet op de OndernemingsRaden
WPR Wet PersoonsRegistraties
WSW Wet Sociale Werkvoorzieningen
WTG Wet Tarieven Gezondheidszorg
WVG Wet Voorzieningen Gehandicapten
WW WerkloosheidsWet
WZV Wet ZiekenhuisVoorzieningen
Z
ZFW ZiekenFondsWet
ZML Zeer Moeilijk Lerenden
ZN Zorgverzekeraars Nederland
ZRS ZorgRegistratieSysteem voor mensen met een verstandelijke handicap
ZW ZiekteWet