• Ik ben anders net als jij
    Netwerk voor ouders van verstandelijk gehandicapte kinderen

Belangenbehartiging

KansPlus is een ouder-belangennetwerk dat zich inzet voor een goed leven van de mens met een verstandelijke beperking. Wij zijn de vereniging voor mensen met een verstandelijke handicap, hun ouders, broers, zussenen andere naasten. Op lokaal, regionaal en landelijk niveau behartigen wij de collectieve en individuele belangen van mensen met een verstandelijke handicap.
Met ongeveer 60 ledengroepen, 7000 leden en ruim 1000 vrijwilligers is KansPlus de grootste organisatie die zich inzet voor de belangen van mensen met een verstandelijke beperking.
In het land zijn onze ledengroepen actief. De ledengroepen van KansPlus organiseren regelmatig lokale activiteiten en voorlichtingsbijeenkomsten voor alle leden. Daarnaast ondersteunt KansPlus ook cliëntenraden en familieverenigingen via VraagRaak, het steunpunt medezeggenschap.
VraagRaak. Dit is het steunpunt medezeggenschap in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. VraagRaak wil er voor zorgen dat mensen met een verstandelijke beperking en hun vertegenwoordigers hun stem kunnen laten horen over dingen die belangrijk zijn in hun leven. Dat zij meedenken, meepraten en meebeslissen over zaken die hen aangaan.Kennis- en adviescentrum.
Het Kennis- en adviescentrum van KansPlus is hét adviesorgaan wat klaarstaat voor vragen van individuele leden, bestuursleden van ledengroepen, vrijwilligers, cliëntenraden en familieverenigingen. Als niet-lid kunt u eenmalig voor een hulpvraag terecht bij het Kennis- en adviescentrum.
Het Kennis- en adviescentrum is bereikbaar van maandag t/m donderdag van 10.00 – 13.00 uur
Telefoon: (030) 236 37 50 www.kansplus.nl Email: advies@kansplus.nl
Belangenbehartiging vindt plaats op landelijk en regionaal niveau. Bij politiek (regering en 1e en 2e kamer), gemeenten, onderwijs, zorgaanbieders en ondersteuners. De landelijke verenigingen KansPlus en Sien zijn hier zowel rechtstreeks als via Ieder(in) heel erg actief. Op regionaal terrein werken wij binnen het Platform VG Zuidoost Brabant.

 

Sien behartigt de belangen van mensen met een verstandelijke beperking en hun directe omgeving. Dit doen we als Sien zelf, maar ook in samenwerking met andere verenigingen (bijvoorbeeld met KansPlus) en onze koepelorganisatie Ieder(in). Sien participeert in het netwerk Ouders voor Ouders (P2P) waarbij ouders vragen kunnen stellen en advies krijgen van ervaringsdeskundigen. Samen werken we aan een samenleving waarin mensen met een verstandelijke beperking gewoon kunnen meedoen.
Sien is een christelijke belangenvereniging en we vinden het belangrijk dat iedereen ‘gewoon’ mee kan doen in de samenleving, net als ieder ander. En dus ook in de kerk.
www.sien.nl tel.: 030 – 236 37 38 info@sien.nl

 

KansPlus-Sien is in Zuidoost Brabant lid van de koepelorganisatie Platform VG ZoB. Hierin zijn een 23-tal ouder- en cliëntenverenigingen verbonden. Al een groot aantal jaren zetten vrijwilligers van Platform VG Zuidoost-Brabant zich in om de collectieve belangen te behartigen van mensen met een verstandelijke beperking en hun verwanten/ vertegenwoordigers.Bij het platform zijn 23 organisaties van verwanten en cliënten aangesloten. Wij vertegenwoordigen daarmee in Zuidoost-Brabant een achterban van circa 32.000 personen.In 2017 heeft de gemeente Eindhoven blijk gegeven van waardering voor onze inzet door twee projecten te faciliteren. Dit heeft ons in staat gesteld om vanaf mei 2017 een bureau op te zetten en meer structuur te creëren in onze werkzaamheden. Daardoor kunnen we onze doelgroep nog beter bedienen en zijn we beter bereikbaar.De ambitie van het platform is om met andere gemeenten in ons werkgebied in 2018 soortgelijke afspraken te maken samen met de aangesloten organisaties.Voor meer informatie kunt u mailen naar: secretariaat@platformvgzuidoostbrabant.nl website: www.platformvgzuidoostbrabant.nl

 

KansPlus-Sien is via de landelijke organisatie verbonden aan de koepelorganisatie Ieder(in). Deze streeft ernaar dat chronisch zieken en mensen met een beperking volwaardig mee kunnen doen aan de maatschappij. Onze belangenbehartiging is daarom levensbreed en richt zich op talrijke thema’s. Ca. 220 verenigingen zijn verbonden aan deze belangenorganisatie voor ieder met enige vorm van beperking. Van zorg en ondersteuning tot en met wonen. Van werk tot en met gelijkberechtiging.Website: https://iederin.nl

 

De stichting Carrousel heeft tot doel om met behulp van vrijwilligers de participatie en integratie te bevorderen van mensen met een verstandelijke beperking in de regio Eindhoven en de Kempen. De stichting richt zich daarbij primair op het faciliteren van activiteiten in de vrije tijd van en voor mensen met een verstandelijke beperking.
Vrijetijdsbesteding is van groot belang voor mensen met een verstandelijke beperking aangezien hun mogelijkheden om zelfstandig keuzes te kunnen realiseren beperkt zijn. Via deze activiteiten kunnen zij in contact komen met andere mensen en hun talenten ontplooien of vaardigheden leren.
Beleidsuitgangspunt hierbij is: normaal waar dat kan en aangepast waar dat nodig is. Mensen met een (licht) verstandelijke beperking willen bij voorbeeld graag naar een normale disco, maar doordat ze kwetsbaar zijn, zijn ze in de praktijk heel vlug slachtoffer van diefstal, zakkenrollerij, loverboy praktijken etc. In veel gevallen is een reguliere disco dus geen goede oplossing. Uit onderzoek blijkt dat de keuzemogelijkheden voor mensen met een verstandelijke beperking om zelf te kunnen kiezen uit een aanbod van activiteiten onder de maat zijn en dat er veel behoefte is aan aangepaste activiteiten op maat. De stichting Carrousel, samenwerkingsverband van de ouderverenigingen KansPlus/Sien en MEE Zuidoost Brabant heeft inzicht in deze behoeften en in de begeleiding die nodig is om met vrijwilligers een aanbod aan zinvolle activiteiten voor de vrije tijd te organiseren. www.stichtingcarrousel.nl. Nadere inlichtingen bij: mail@stichtingcarrousel.nl