Privacybeleid

Privacybeleid

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens KansPlus-Sien regio Eindhoven,
Helmond en de Kempen (hierna te noemen KansPlus-Sien) verwerkt van haar leden, donateurs of
andere geïnteresseerden.
 
Indien je lid wordt van KansPlus-Sien, een donatie doet of om een andere reden (online)
persoonsgegevens aan KansPlus-Sien verstrekt, stem je uitdrukkelijk en ondubbelzinnig in met
de verwerking van je persoonsgegevens volgens dit Privacybeleid en dat van de landelijke
organisaties KansPlus en Sien.
 
Het Privacybeleid bestaat uit de volgende hoofdstukken:
 
1. Verantwoordelijke
2. Welke Persoonsgegevens verzamelt KansPlus-Sien, voor welk doel en gedurende welke
periode
2.1 Persoonsgegevens van leden
2.2 Persoonsgegevens van donateurs
2.3 Persoonsgegevens van andere geïnteresseerden
3. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers
4. Inzagerecht, verwijdering, vragen en klachten
5. Wijziging van het Privacybeleid
6. Overgang van onderneming
 
KansPlus-Sien adviseert je om het Privacybeleid goed door te lezen en een kopie daarvan af te
drukken of op te slaan voor jouw administratie.
 
1. Verantwoordelijke
 
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
 
KansPlus-Sien, regio Eindhoven, Helmond en de Kempen
Kuiperbergstraat 31
5628DJ Eindhoven
KvK nummer KansPlus: 30231388
KvK nummer Sien: 40477036
Tel: 040-2481302
Mobiel: 06-23304218
 
De functionaris gegevensbescherming is bereikbaar via: info@kansplus-sien.nl
 
2. Welke persoonsgegevens verzamelt KansPlus-Sien, met
welk doel en gedurende welke periode?
 
2.1 PERSOONSGEGEVENS VAN LEDEN
 
2.1.1. Soort gegevens
In het kader van jouw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
a) voor- en achternaam
b) adresgegevens
c) geboortedatum
d) telefoonnummer
e) e-mailadres
f) bankrekeningnummer
In aanvulling op voorgaande kunt je, optioneel, de volgende persoonsgegevens invullen:
h) informatie met betrekking tot de beperking van je kind, broer, zus of verwant
 
2.1.2 Doel van de verwerking
KansPlus-Sien verwerkt de in sub 2.1.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende
doeleinden:
i. Algemeen contact in het kader van je lidmaatschap.
KansPlus (landelijk) respectievelijk Sien (landelijk) gebruikt jouw naam, telefoonnummer en emailadres
voor het verstrekken van de door jouw aangevraagde informatie of het afhandelen van
de van jou verkregen informatie, vragen en/of klachten en om contact met je op te nemen over je
lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan. Omdat deze informatie ter beschikking wordt
gesteld aan KansPlus-Sien vanuit de landelijke organisaties kan ook KansPlus-Sien op dit punt de
contactpersoon zijn.
ii. Verstrekken van informatie over cursussen, bijeenkomsten of activiteiten van KansPlus-Sien.
KansPlus-Sien gebruikt jouw naam en adresgegevens voor het verstrekken van informatie over
cursussen, bijeenkomsten of activiteiten van KansPlus-Sien en eventuele daaraan gelieerde
organisaties of activiteiten.
iii. Afhandelen van betalingen.
Jouw naam en bankrekeningnummer worden gebruikt om betalingen, bijvoorbeeld van het
lidmaatschapsgeld (via de landelijke organisaties KansPlus en/of Sien), af te wikkelen.
iv. Algemeen contact in het kader van je vrijwilligersactiviteiten.
KansPlus-Sien gebruikt jouw naam, telefoonnummer en e-mailadres voor het uitwisselen van
informatie in verband met je werkzaamheden als vrijwilliger voor KansPlus-Sien.
v. Selecteren van aanbiedingen en relevante informatie.
De informatie met betrekking tot de beperking van je kind, broer, zus of verwant wordt gebruikt
om interessante informatie over diensten, cursussen of activiteiten van KansPlus-Sien voor je
samen te stellen of gerichte vragen aan je te kunnen stellen.
vi. Anoniem statistisch onderzoek.
Geaggregeerde en geanonimiseerde gegevens kunnen worden gebruikt voor wetenschappelijk
onderzoek of statistiek door onszelf of door derden. Deze geaggregeerde en geanonimiseerde
gegevens zijn nooit tot jou als individu te herleiden.
vii. E-mailing: informatie en aanbiedingen van KansPlus-Sien.
KansPlus-Sien gebruikt jouw naam, en de beperking van kind, broer, zus of verwant (indien van
toepassing) en e-mailadres om je per e-mail nieuwsbrieven en voor jou interessante informatie of
aanbiedingen van KansPlus-Sien te sturen, tenzij je hebt aangegeven deze e-mails niet te willen
ontvangen. Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de
mailing.
viii. E-mailing: informatie en aanbiedingen van KansPlus-Sien.
Uitsluitend indien je daarvoor toestemming hebt gegeven gebruikt KansPlus-Sien jouw naam en
e-mailadres om je per e-mail interessante informatie en/of aanbiedingen van KansPlus-Sien te
sturen. Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de
mailing.
ix. Telefonisch contact over diensten en aanbiedingen van KansPlus-Sien.
KansPlus-Sien kan jouw naam en telefoonnummer gebruiken om je telefonisch te informeren
over diensten en aanbiedingen van KansPlus-Sien.
xi. Telefonisch contact na afloop van het lidmaatschap.
Uiterlijk tot een half jaar na afloop van je lidmaatschap kan KansPlus-Sien jouw naam en
telefoonnummer gebruiken om je telefonisch te informeren over de voordelen van het
lidmaatschap van KansPlus-Sien. Dit kan ook door de landelijke organisaties gebeuren.
xii. Vrijwilligers.
KansPlus-Sien kan - altijd in samenspraak en na toestemming daartoe - de naam, het
telefoonnummer en het e-mailadres van vrijwilligers, samen met de vrijwilligersfunctie en
eventueel verdiensten of blijken van erkenning, publiceren op de website van KansPlus-Sien, met
als doel om leden te informeren over vrijwilligers die in de verschillende regio’s actief zijn.
 
NB. Voor de persoonsgegevens die Landelijk worden geregistreerd verwijzen wij naar de site van
KansPlus.nl en/of Sien.nl
 
2.1.3 Gedurende welke periode worden de persoonsgegevens verwerkt
KansPlus-Sien verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschap
en tot maximaal een jaar na afloop van dit lidmaatschap.
 
Na afloop van de hiervoor genoemde bewaartermijn zal KansPlus-Sien de persoonsgegevens
direct vernietigen en/of anonimiseren, tenzij zij op grond van de wet (bijvoorbeeld op grond van
de belastingwetgeving) verplicht is om bepaalde persoonsgegevens langer te bewaren. In dat
laatste geval zullen deze specifieke persoonsgegevens gedurende de wettelijke bewaartermijn
bewaard blijven.
 
NB. Voor de persoonsgegevens die Landelijk worden geregistreerd verwijzen wij naar de site van
KansPlus.nl en/of Sien.nl
 
2.2 PERSOONSGEGEVENS VAN DONATEURS
 
2.2.1. Soort gegevens
In het kader van jouw donatie worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
a) voor- en achternaam
b) adresgegevens
c) telefoonnummer
d) e-mailadres
e) bankrekeningnummer
 
2.2.2 Doel van de verwerking
KansPlus-Sien verwerkt de in sub 2.2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende
doeleinden:
i. Algemeen contact in het kader van jouw donatie.
KansPlus-Sien gebruikt jouw naam, telefoonnummer en e-mailadres voor het verstrekken van de
door jou aangevraagde informatie of het afhandelen van de van jou verkregen informatie, vragen
of opmerkingen.
ii. Verstrekken van informatie over acties, diensten en producten van KansPlus-Sien.
KansPlus-Sien gebruikt je naam en adresgegevens voor het verstrekken van informatie over
acties, diensten en producten van KansPlus-Sien, tenzij je hebt aangegeven deze informatie niet
te willen ontvangen.
iii. Afhandelen van de donatie.
Jouw naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om de donatie af te wikkelen. Jouw
contactgegevens kunnen gebruikt worden indien dat nodig blijkt te zijn voor de afwikkeling van
jouw donatie.
iv. Anoniem statistisch onderzoek.
Geaggregeerde en geanonimiseerde gegevens kunnen worden gebruikt voor wetenschappelijk
onderzoek of statistiek door onszelf of door derden. Deze geaggregeerde en geanonimiseerde
gegevens zijn nooit tot jou als individu te herleiden.
v. E-mailings: informatie en aanbiedingen van KansPlus-Sien.
KansPlus-Sien gebruikt je naam en e-mailadres om je per mail informatie te sturen over
activiteiten, projecten en fondsenwerving binnen KansPlus-Sien, tenzij je hebt aangegeven deze
e-mails niet te willen ontvangen. Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via de
afmeldlink onderaan de betreffende mailing.
ix. Telefonisch contact: diensten en aanbiedingen van KansPlus-Sien.
KansPlus-Sien kan je naam en telefoonnummer gebruiken om je telefonisch te informeren over
nieuws en diensten van KansPlus-Sien.
2.2.3 Gedurende welke periode worden de persoonsgegevens verwerkt.
KansPlus-Sien verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende een periode van een jaar na
de laatste donatie. Na afloop van de hiervoor genoemde bewaartermijn zal KansPlus-Sien de
persoonsgegevens direct vernietigen en/of anonimiseren, tenzij zij op grond van de wet
(bijvoorbeeld op grond van de belastingwetgeving) verplicht is om bepaalde persoonsgegevens
langer te bewaren. In dat laatste geval zullen deze specifieke persoonsgegevens gedurende de
wettelijke bewaartermijn bewaard blijven.
 
NB. Voor de persoonsgegevens die Landelijk worden geregistreerd verwijzen wij naar de site van
KansPlus.nl en/of Sien.nl
 
2.3 CONTACT MET ANDERE GEÏNTERESSEERDEN
 
2.3.1. Soort gegevens
Indien je via de website of telefonisch contact met KansPlus-Sien opneemt worden de volgende
persoonsgegevens verwerkt:
a) voor- en achternaam
b) e-mailadres
c) telefoonnummer
 
2.3.2 Doel van de verwerking
KansPlus-Sien verwerkt de in sub 2.3.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende
doeleinden:
i. Algemeen contact in het kader van je vraag.
KansPlus-Sien gebruikt jouw naam, telefoonnummer en e-mailadres voor het verstrekken van de
door jou gevraagde informatie en/of het afhandelen van de van jou verkregen informatie/melding.
ii. Algemeen contact in het kader van je inschrijving voor een cursus, training of andere activiteit
van KansPlus-Sien.
Indien je je hebt ingeschreven voor een cursus, training of andere activiteit van KansPlus-Sien,
gebruikt KansPlus-Sien jouw naam, telefoonnummer en e-mailadres voor het verstrekken van
informatie over de cursus, training of andere door jou gekozen activiteit en/of het afhandelen van
jouw vragen daaromtrent.
iii. E-mails: informatie en aanbiedingen van KansPlus-Sien.
Uitsluitend indien je daarvoor toestemming hebt gegeven gebruikt KansPlus-Sien je naam en emailadres
om je per mail nieuwsbrieven en voor jou interessante informatie of aanbiedingen van
KansPlus-Sien te sturen. Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via de
afmeldlink onderaan de mailing.
iv. Telefonisch contact: diensten en aanbiedingen van KansPlus-Sien.
Op jouw verzoek kan KansPlus-Sien je naam en telefoonnummer gebruiken om je telefonisch te
informeren over nieuwe activiteiten, ontwikkelingen en diensten van KansPlus-Sien.
 
2.3.3 Gedurende welke periode worden de persoonsgegevens verwerkt
KansPlus-Sien verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende een periode van een jaar na
de ontvangst van jouw aanvraag, inschrijving of verzoek. Na afloop van de hiervoor genoemde
bewaartermijn zal KansPlus-Sien de persoonsgegevens direct vernietigen en/of anonimiseren,
tenzij zij op grond van de wet (bijvoorbeeld op grond van de belastingwetgeving) verplicht is om
bepaalde persoonsgegevens langer te bewaren. In dat laatste geval zullen deze specifieke
persoonsgegevens gedurende de wettelijke bewaartermijn bewaard blijven.
NB. Voor de persoonsgegevens die Landelijk worden geregistreerd verwijzen wij naar de site van
KansPlus.nl en/of Sien.nl
 
3. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers
 
Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft KansPlus-Sien passende technische en
organisatorische maatregelen getroffen. Hiermee worden je persoonsgegevens beveiligd tegen
ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of
beschadiging.
NB. Voor de persoonsgegevens die Landelijk worden geregistreerd verwijzen wij naar de site van
KansPlus.nl en/of Sien.nl
 
4. Inzagerecht, verwijdering, vragen en klachten
 
Via een email naar info@kansplus-sien.nl kan je bij ons een verzoek indienen om jouw
persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. KansPlus-Sien zal je verzoeken steeds
onverwijld in behandeling nemen en je onverwijld, en in ieder geval binnen een maand na
ontvangst van het verzoek, informeren over het gevolg dat KansPlus-Sien aan het verzoek heeft
gegeven. Indien KansPlus-Sien je verzoek niet inwilligt zal zij dat altijd nader toelichten.
 
Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van jouw persoonsgegevens, kun
je eveneens via info@kansplus-sien.nl contact met ons opnemen. KansPlus-Sien zal het bezwaar
onverwijld, en in ieder geval binnen een maand na de ontvangst daarvan, in behandeling nemen
en de betreffende persoonsgegevens verwijderen, tenzij zij op grond van een wettelijke
verplichting genoodzaakt is het betreffende persoonsgegevens te bewaren. Indien dat laatste het
geval is, zal KansPlus-Sien je hiervan op de hoogte brengen.
 
Indien je klachten hebt over de wijze waarop KansPlus-Sien je persoonsgegevens verwerkt of
jouw verzoeken behandelt,
kunt je contact opnemen met onze secretaris via info@kansplus-sien.nl
 
Indien dit niet leidt tot een oplossing kan je natuurlijk altijd gebruik maken van jouw recht om
een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of een beroep te doen op de bevoegde
rechter.
 
Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen via
secretariaat@kansplus-sien.nl aan ons worden gericht.
 
NB. Voor de persoonsgegevens die Landelijk worden geregistreerd verwijzen wij naar de site van
 
5. Wijziging Privacybeleid
 
Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. Deze wijziging worden via de website en/of per e-mail
aan je bekend gemaakt. KansPlus-Sien adviseert je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.
 
Zie ook Privacybeleid op KansPlus.nl en/of Sien.nl
 
Eindhoven, mei 2018